Privaatsuspoliitika tingimused

1. Privaatsuspoliitika eesmärk
1.1. Käesoleva privaatsuspoliitika tingimuste eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.
1.2. Privaatsuspoliitika tingimused kehtivad Heikom OÜ kaupluse Teletark ja kliendi vahelise suhte kohta. Samuti kodulehe (www.teletark.ee) kohta.
1.3. Heikom OÜ kinnitab, et lähtub kliendi isikuandmete töötlemisel seaduslikkuse, õigluse ja läbipaistvuse; eesmärgi piirangu ja minimaalsuse; usaldusväärsuse ja konfidentsiaalsuse; õigsuse ja säilitamispiirangu põhimõtetest.
1.4. Heikom OÜ kinnitab, et teeb endast oleneva, et isikuandmete turvalisus ja konfidentsiaalsus oleks tagatud ning võtab tarvitusele kõik meetmete nende andmete nõuetekohaseks säilitamiseks.
1.5. Veebilehe kasutamisega (sh uudiskirjaga liitumisel või püsikliendi taotluse esitamisel) kinnitab klient oma nõustumist käesoleva privaatsuspoliitika tingimustega.

2. Isikuandmete töötleja
2.1. Isikuandmete töötlejaks e-poes on Heikom OÜ.
2.2. Heikom OÜ poolt hallataval veebilehel on isikuandmete töötlejaks Heikom OÜ (registrikood: 11105469, aadress: Suur tn 18, Jõgeva 48306, e-post: heikom@teletark.ee , tel: 5579500).
2.3. Käesolevates tingimustes nimetatakse Heikom OÜ e-kauplust ja veebilehe haldajat „Heikom“.
2.4 Heikom on isikuandmete vastutav töötleja ja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance OÜ-le

3. Isikuandmete õiguslik alus ja töötlemise eesmärk
3.1. Isikuandmed on andmed, mida Heikom kogub eesmärgiga kliendi ostu või tellimuse täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks.
3.2. Kliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:
3.2.1. Ostu või tellimuse sooritamisel kaupluses või e- poes või e- tellimuskeskkonnas.

3.3. Heikom töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
3.3.1. Müügitehingu või teenuse osutamise sõlmimisel (sh tellimused);
3.3.2. Kliendiga kontakteerumine;
3.3.3. Kliendisuhte haldamine;
3.3.4. Kauba kätte toimetamine;
3.3.5. Teeninduse parandamine;

4. Töödeldavad isikuandmed
4.1. Isikuandmetena käsitletakse kõiki andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Heikom poolt töödeldavateks isikuandmeteks on:
4.1.1. Ees- ja perekonnanimi;
4.1.2. Telefoninumber;
4.1.3. E-posti aadress;
4.1.4. Postiaadress , tarne aadress;

5. Kliendi õigused
5.1. Kliendi õigused Heikom suhtes seoses isikuandmetega on:
5.1.1. Taotleda juurdepääsu enda isikuandmetele;
5.1.2. Taotleda enda isikuandmete parandamist;
5.1.3. Taotleda enda isikuandmete piiramist;
5.1.4. Taotleda enda isikuandmete kustutamist;
5.1.5. Taotleda enda isikuandmete ülekandmist;
5.1.6. Võtta tagasi varasemalt antud oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks, kui see on põhjendatud;
5.1.7. Esitada kaebus andmekaitse järelevalve asutusele (Andmekaitse Inspektsioon, www.aki.ee , info@aki.ee).

6. Isikustamata andmete kogumine (koondandmed) ja kasutamine
6.1. Heikom kogub vastavalt vajadusele isikustamata andmeid, mille eesmärgiks on parandada Heikom poolt klientidele kaupade/teenuste pakkumist.

7. Uudiskirjade ja pakkumiste esitamine
7.1. Heikom edastab kliendile Heikom-i poolt müüdavate toodete ja teenustega seonduvalt uudiskirju, kampaania- ja sooduspakkumisi üksnes juhul, kui klient on selleks selgesõnalise nõusoleku andnud (nõusolekuks loetakse ka kliendi liitumist uudiskirjaga ja aktiivselt linnukese lisamisega nõusoleku kasti või eraldi kirjalikku sooviavaldust).
7.2. Kliendil on õigus nimetatud nõusolek igal ajal tagasi võtta (uudiskirjast loobudes või sellekohase avalduse esitamisega Heikom-ile).

8. Turvalisus
8.1. Heikom rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised jm meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.
8.2. Heikom kinnitab, et ei edasta klientide isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma kliendi eelneva nõusolekuta, v.a kui andmete esitamise kohustus tuleneb kliendile müügitehingu täitmise vajadusest (nt aadressi kullerile esitamine) või õigusaktides sätestatust.

9. Privaatsuspoliitika tingimuste muudatused
9.1. Heikom jätab endale õiguse muuta privaatsuspoliitikat, avaldades muudatused www.teletark.ee veebilehel.
9.2. Heikom kinnitab, et kui muudatus peaks mõjutama kliendi õigusi, siis Heikom informeerib antud muudatusest klienti ning kliendil on õigus otsustada, kas annab muudatustele nõusoleku või loobub teenuse kasutamisest.

10. Isikuandmete töötlemisega seonduvad kontaktandmed
10.1. Privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste korral palume kontakteeruda Heikom kauplusega või heikom@teletark.ee või tel: 5579500 (või saates kirja aadressile: Heikom OÜ, Suur tn 18, Jõgeva 48306).
10.2. Isikuandmete töötlemisega teemaga seoses soovitame tutvuda ka Andmekaitse Inspektsiooni kodulehega (www.aki.ee).